Metrologický program je dokument, ktorý riadi meranie a sledovanie rôznych parametrov na prevádzke, tak aby boli dodržané postupy pre správnu prácu s meradlami na prevádzke. Súčasťou metrologického programu sú aj karty meradiel a ich evidencia, postupy pre správnu manipuláciu s meradlami a ich udržiavanie. V jednotlivých kritických kontrolných bodoch systému HACCP je pre správnu výrobu a spracovanie potravín dôležitá správna manipulácia s meradlami.

Metrologický program sa vypracováva na mieru na základe charakteristiky a druhu prevádzky, pracovných a technologických postupov v prevádzke. Metrologický program musí mať spracovaný každá prevádzka, v ktorej sa manipuluje s potravinami.

Čo je to metrologický program ?