Správna výrobná prax

Správna výrobná prax

Dokumentácia, Plán HACCP, Prevádzkový poriadok, Príprava a vypracovanie…

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania, pre potravinárske prevádzky,..

Správna hygienická prax

Správna hygienická prax

Sanitačný program, Hygienický režim, Metrologický program…

Školenia

Školenia

k prevádzkovej dokumentácii a systémom HACCP, k vedeniu záznamov a evidencie, …

Aktualizácia

Aktualizácia

Aktualizáciu existujúcich dokumentov vykonávame : podľa potreby prevádzky v prípade legislatívnych zmien Spolupracujúcich klientov a klientov ktorým sme dokumenty Správnej výrobnej praxe, HACCP, Správnej hygienickej praxe a Prevádzkového poriadku vypracovávali upozorňujeme na prípadne legislatívne zmeny a zmeny v predpisoch a

Komunikácia

Komunikácia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia, Registrácia prevádzky,…

VYPRACOVANIE HACCP A INEJ POTREBNEJ DOKUMENTÁCIE NA OTVORENIE PREVÁDZKY

Zabezpečíme HACCP a všetku potrebnú dokumentáciu na mieru

Kontakt

Povinnosť mať vypracovaný a v praxi zavedený  HACCP plán

Všetky subjekty, každá fyzická alebo právnická osoba ,ktorá akokoľvek manipuluje s potravinami má povinnosť mať vypracovaný, zavedený a na prevádzke prítomný HACCP plán. Túto povinnosť upravuje legislatíva.

Rozsah HACCP dokumentácie, teda systému analýzy nebezpečenstva a kontroly kritických bodov a s tým súviasiacej vypracovanej dokumntácie závisí od typu prevádzky, pracovných a technologických postupov na prevádzke , vyrábaných potravín či pokrmov a tiež od požiadaviek legislatívy, zákaznika a úradov ( Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Regionálnych úradov štátnej veterinárnej a potravinovej správy ).

Legislatíva

Nariadenie rady SR č.152/1995 Z. z. o potravinách z 27.júna 1995 v znení ďalších predpisov.

NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533 / 2007 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,

Ďalšia legislatíva (nariadenia, zákony, vyhlášky a predpisy…)

Pri akejkoľvek legislatívnej zmene, zmene pracovných alebo technologických  postupov je potrebná aktualizácia celého systému HACCP.

Systém HACCP

Systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov bol zavedený v 60.rokoch minulého storočia v USA pre NASA, aby sa zabezpečila ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami.

Pozostáva z nasledujúcich zásad a krokov implementácie

 1. Analýza nebezpečenstva
 2. Identifikácia kritických kontrolných bodov – CCP
 3. Určenie kritických limitov – CL
 4. Určenie spôsobu kontroly, monitorovania, pre dodržiavanie kritických limitov každého CCP
 5. Určenie nápravných opatrení, ak sa nedodržia kritické limity
 6. Určenie spôsobu overovania (verifikácie) zistených výsledkov
 7. Vedenie záznamov, evidencie a dokumentácie

 

 • Na Slovensku je povinnosť mať vypracovaný HACCP plán od 1.1.2000. V slovenskej legislatíve je upravovaný zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravináchVIII. hlavou Potravinového kódexu.

HACCP PLÁN VÁM VYPRACUJEME NA MIERU, PODĽA POTRIEB PREVADZKY. GARANTUJEME NAJNIŽŠIU CENU NA TRHU S PROFESIONÁLNYM A ODBORNÝM PRÍSTUPOM.

Roky zúročenej praxe pre Vaše potreby.

Kontakt

Sme tím profesionálov a odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v danej problematike. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby pre dosiahnutie najkvalitnejších a najdostupnejších riešení a potrieb.

 • Venujeme sa zákazníkovy od uvádzania prevádzky na trh :
 • vypracovávame potrebnú dokumentáciu pre úrady,
 • riešime usporiadanie a označovanie výrobných priestorov a celkových priestorov prevádzky,
 • vykonávame vstupné školenia pre zamestnancov,
 • pravidelné školenia zamestnancov počas roka,
 • aktualizujeme HACCP a všetky dokumenty s tým súvisiace ,
 • poskytujeme poradenstvo.

 

PONÚKAME ODBORNOSŤ, KVALITU, RÝCHLOSŤ A V NEPOSLEDNOM RADE NAŠE SKÚSENOSTI.

Čo je HACCP plán ?

Čo je HACCP plán ?

HACCP je systém, ktorý v 60. rokoch minulého storočia vyvinuli v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), pre potrebu zabezpečiť 100 % ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred rôznymi mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. HACCP bol

Čítať viac

Spokojní klienti

Ďakujem, že ste boli pri vašej práci dôslední, dokázali ste zvládnuť aj nepredvídateľné detaily, vypracovali nám perfektnú a užitočnú dokumentáciu HACCP.

Mgr. Martin Moncoľ Tatami Nitra

Profesionálny prístup, kvalitné, zrozumiteľné a prehľadné vypracovanie kompletnej dokumentácie správnej výrobnej praxe - HACCP nás potešili pri vzájomnej spolupráci. Ocenili sme ochotu školiť pracovníkov.

Ing. Marek Tomáš Cocktail Catering

Bezproblémová komunikácia a rýchle vypracovanie potrebných dokumentov. Z našej strany maximálna spokojnosť, vrelo odporúčam spoluprácu s touto spoločnosťou.

Daniel Garba TATRAPOS, s.r.o.

Nevedla som si rady, čo a ako, ako to už so začiatkom podnikania býva, ale velmi podstatnú časť mi pomohla vybaviť, pani Krajňaková, som spokojná, bolo to časovo nadštandardne vyriešené a za prijateľnú cenu:) vrelo odporúčam :)

Sára Ryšlinková BLESKOVÉ PALACINKY

Milá , rýchla ,priateľská komunikácia , odporučenie najvhodnejšieho riešenia, na naše všetky otázky sme dostali odpovede, cenovo dostupne služby.

Lilla Cziria Bencsik Melylla coffee & cake room