• Sanitačný program
  • Hygienický režim
  • Metrologický program

 

Sanitačný program:

Cieľom sanitačného programu je stanoviť také pracovné postupy pri sanitácii prostredia stravovacieho zariadenia,  aby boli vylúčené, respektíve minimalizované riziká vzniku a šírenia sa alimentárnych ochorení ako dôsledku možnej mikrobiologickej kontaminácie prostredia.

Cieľom je tiež vylúčiť možné riziká vznikajúce pri nedodržaní zásad osobnej hygieny zamestnancov, a to možnú kontamináciu pokrmov a prostredia choroboplodnými zárodkami osôb, ktoré nedodržali zásady osobnej hygieny, chorých osôb respektíve nosičmi choroboplodných zárodkov.

Sanitačný program je potrebné pripraviť samostatne alebo spolu s HACCP systémom, aby bol k dispozícií od dňa otvorenia prevádzky, vo všetkých priestoroch, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

 

Metrologický program

Metrologický program je dokument, ktorý hovorí o požiadavkách a postupoch na meranie a sledovanie hodnôt pri manipulácií s potravinami. Väčšinou ide o meranie teplôt, vlhkosti vzduchu, hmotnosti, času a pod.

Vypracovaný metrologický program by mali mať všetky prevádzky, ktoré manipulujú s potravinami alebo vyrábajú, spracúvajú, podávajú pokrmy (potravinárske podniky a zariadenia spoločného stravovania). Metrologický program by mal byť súčasťou HACCP plánu.