Vyhláška 533/2007 definuje a upravuje požiadavky pre zariadenia spoločného stravovania – reštaurácie, kaviarne, bufety, rýchle občerstvenia, pizzerie, závodné reštaurácie, zmrzlinárne apod., teda všetky prevádzky kde sa pokrmy a nápoje vyrábajú, pripravujú alebo podávajú. Od 1.5.2019 je v platnosti vyhláška MZSR 102/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

AKÉ ZMENY NASTALI ?

V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Teplota v chladničke a mrazničke musí byť monitorovaná povinne kalibrovaným meradlom.3)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: „3) § 17 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

V § 5 sa vypúšťa odsek 1:

„V zariadení spoločného stravovania, v ktorom nie je zabezpečené preberanie potravín, najmä mlieka, mliečnych výrobkov, chleba a pečiva, počas nočného rozvozu od dodávateľov, musia byť zriadené priestory na ich prechodné uskladnenie chránené pred znečistením, umývateľné a uzamykateľné.“ 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta:

„V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje viac ako 50 žien, musia byť kabíny na osobnú hygienu žien.“

V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ak ide o prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 20, môže byť jeden záchod pre stravníkov spoločný pre mužov a ženy.“

V § 6 ods. 7 sa na konci vypúšťajú slová:

„s uzatváracím príklopom ovládateľným zošliapnutím“.

V § 8 odsek 4 znie:

„Udržiavacie práce 3a) v zariadení spoločného stravovania sa vykonajú bezodkladne po ich porušení alebo znečistení; maľovanie vo výrobnom priestore a skladovacích priestoroch v zariadeniach spoločného stravovania v školách a v školských zariadeniach sa vykoná najmenej jedenkrát ročne.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: „3a) § 139b ods. 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“

Zmeny vo vyhláške 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania platné od 01.05.2019.