• Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania
 • Prevádzkový poriadok pre potravinárske prevádzky

 

Prevádzkový poriadok je dokument obsahujúci detailný opis pracoviska z hľadiska nielen dispozičného riešenia prevádzky a jeho materiálno technického vybavenia, ale aj z hľadiska pracovnej činnosti resp. poskytovaných služieb. Prevádzkový poriadok má veľký význam v podpore a ochrane zdravia zamestnancov, nakoľko jeho súčasťou je hodnotenie rizika a súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov.

 

Čo obsahuje prevádzkový poriadok?

Pre každú oblasť sú náležitosti prevádzkového poriadku trochu odlišné. Vo všeobecnosti prevádzkový poriadok obsahuje:

 • identifikačné údaje daného zariadenia,
 • charakteristiku činnosti danej prevádzky,
 • rozsah činnosti, stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • dispozičné riešenie prevádzky,
 • v niektorých prípadoch sa uvádza tiež nákres v grafickej forme.
 • opis vybavenia technologickými zariadeniami,
 • napojenie na inžinierske siete a odpady,
 • napojenie na kanalizáciu,
 • nakladanie s odpadmi,
 • personálne zdroje a
 • popis pracovnej činnosti zamestnancov.

 

U zariadení spoločného stravovania a zariadení, ktoré sa zaoberajú potravinárskou výrobou sa vyžaduje tiež vypracovanie, zavedenie a zachovanie trvalého postupu HACCP a tiež hygienicko-epidemiologického režimu, resp. sanitačného programu, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku.