Správna výrobná prax je súhrn opatrení na spôsob výroby z hľadiska jej optimalizácie a minimalizácie zdravotných rizík. Vo výrobe potravín sa považuje za súčasť systému zabezpečovania kvality a kontroly kvality.

Správna výrobná prax je dokument spracovaný na základe platných príkazov, smerníc a predpisov.

Obsahuje

 • pracovný postup,
 • technický a technologický predpis,
 • výrobný postup,
 • normy obsluhy strojov a zariadení a posudok k technologickému zariadeniu,
 • hygienický režim a sanitačný program,
 • metrologický program,
 • projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín,
 • ďalšie príkazy, smernice a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín

V niektorých potravinárskych výrobách a prevádzkach nie je možné identifikovať kritické kontrolné body a zaviesť HACCP plán.  V tom prípade môže správna hygienická prax nahradiť monitorovanie kritických kontrolných bodov a pre určenie „kritických limitov“ nie je potrebné v každom prípade stanoviť číselný limit.

Zohľadňujeme pružnosť a požiadavky na uchovávanie dokumentov s cieľom vyhnúť sa neprimeraným bremenám pre veľmi malé podniky a prevádzky.

Ponúkame Vám  vypracovanie Správnej výrobnej praxe alebo HACCP plánu na mieru pre vašu gastro prevádzku a potravinársku výrobu. Na základe potrieb a legislatívy pripravíme potrebné evidenčné listy, tabuľkové záznamy k správnej výrobnej praxi a HACCP – kontroly skladovacích priestorov, prípravy potravín a pokrmov, prepravných priestorov…, podklady pre validáciu a verifikáciu.

Priamo na prevádzke po vypracovaní potrebnej dokumentácie vykonávame :

 • Označenie jednotlivých pracovných úsekov v priestoroch prevádzky
 • Označenie priestorov prevádzky
 • Vývesky k umývaniu rúk, osobnej a prevádzkovej hygiene

K Správnej výrobnej praxi a HACCP vykonávame školenia, vždy s inou témou a podľa aktuálnej potreby.

Súvisiacou dokumentáciou je

 • Prevádzkový poriadok pre potravinársku prevádzku, výrobu a zariadenia spoločného stravovania v zmysle RÚVZ
 • Systémy vysledovateľnosti
 • Zoznamy alergénov
 • Špecifikácie výrobkov

 

 

HACCP je anglická skratka, ktorá znamená Hazard Analysis and Critical Control Points – analýza nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov.  V slovenčine sa v súvislosti s HACCP používa označenie správna výrobná prax. Správna výrobná prax je súhrn opatrení na spôsob výroby z hľadiska jej optimalizácie a minimalizácie zdravotných rizík. Je základom pre HACCP systém. Viac v časti Blog.