1. Analýza nebezpečenstva
  2. Identifikácia kritických kontrolných bodov – CCP
  3. Určenie kritických limitov – CL
  4. Určenie spôsobu kontroly, monitorovania, pre dodržiavanie kritických limitov každého CCP
  5. Určenie nápravných opatrení, ak sa nedodržia kritické limity
  6. Určenie spôsobu overovania (verifikácie) zistených výsledkov
  7. Vedenie záznamov, evidencie a dokumentácie
7 zásad HACCP