HACCP je systém, ktorý v 60. rokoch minulého storočia vyvinuli v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), pre potrebu zabezpečiť 100 % ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred rôznymi mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami.

HACCP bol využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie bezpečnosti potravín ako preventívny systém produkcie bezpečných potravín, ktorý mal univerzálne uplatnenie. Celý systém bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoré by mohli spôsobiť kozmonautom infekcie, choroby alebo poranenia.

HACCP vzbudil pozornosť mnohých štátov, ktoré ho začali analyzovať a testovať. Postupne sa stával medzinárodne akceptovaným a prijímaným. V roku 1992 bol HACCP včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom. Povinnosť mať vypracovaný HACCP plán je na Slovensku od roku 2000.

HACCP v preklade znamená Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body

H – hazard – riziko, nebezpečenstvo, ohrozenie
A – analysis – analýza, zistenie, preskúmanie
C – critical – kritický
C – control – rozhodujúci, kontrolný
P – points – body

Prínos HACCP plánu, alebo prečo je HACCP plán potrebný?

  • Kontrola nad výrobou potravín a pokrmov sa presúva do oblasti prevencie, čo podmieňuje kvalitu a bezpečnosť výroby
  • Všetci pracovníci sú spoluzodpovední za dodržiavanie HACCP plánu a teda za bezpečnú výrobu.
  • Spojením analýzy nebezpečenstva a kontrolou kritických bodov dosiahneme a zabezpečíme také preventívne opatrenia, ktoré nám zaručia zdravotnú neškodnosť potravín a pokrmov.

Výsledkom riedenia HACCP sú bezpečné potraviny a spokojný zákazník.

Čo je HACCP plán ?