Prevádzkový poriadok je dokument, v ktorom je detailne opísané pracovisko – dispozičné členenie prevádzky, materiálno – technické vybavenie, a tiež pracovná činnosť vykonávaná na prevádzke. Ďalej sú v dokumente zapracované aj zmluvne dohodnuté činnosti potrebné pre chod prevádzky, ako napojenie na inžinierske siete, kanalizáciu, nakladanie s odpadmi. Popisujú sa tu personálne zdroje a pracovné povinnosti a činnosti zamestnancov. Prevádzkový poriadok sa predkladá na schválenie na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok upravuje zákon č. 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Vypracujeme Vám prevádzkový poriadok na mieru s prihliadnutím na druh a veľkosť prevádzky, rozsah činnosti, pracovné a technologické postupy v prevádzke. Objektívne zvážime a posúdime mieru rizika pre konkrétnu prevádzku za vás.

Čo je to prevádzkový poriadok ?